İcra Dilekçeleri

İlamsız İcra Takibi İçin Dilekçede Olması Gereken Kişisel Bilgiler

İcra İflas Kanunu 42. maddesinde, genel haciz usulü ile yapılabilen takipler sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüş durumdadır. Alacaklının takibi başlatması gerekmektedir. Bunun için de icra yetkili dairesine sözlü veya yazılı olarak başvurur. Yazılı başvurularda ilamsız icra takibi dilekçesi yazılmalıdır. Bu dilekçenin düzgün ve doğru bilgilerle yazılmış olması önemlidir.

Sözlü başvurularda ise alacaklı yetkili memura gerekli bilgileri verir. Bu bilgiler doğrultusunda icra müdürlüğü basılı örneğe geçirir. İcra müdürünün ve alacaklının imza atmasıyla da takip başlatılır. İcra müdürlüklerinin iş yoğunluğundan ötürü sözlü başvuruların tercih edilen yöntemlerden değildir. Genellikle ilamsız icra takibi dilekçesi vermek başvuruda yeterli kabul edilmektedir.

Dilekçe yazarken bazı bilgilerin doğru ve eksiksiz yazılması gerekmektedir. Bu nedenle bu hususlara dikkat ederek iyi bir dilekçe oluşturmak mümkündür. Alacaklının açık kimliğinin ve güncel adresinin ya da varsa yasal temsilcisinin veya avukatının kimlik bilgileri girilmelidir. İsim soy isim, kimlik numarası ve adresi yazılır. Alacaklının tüzel kişilik olması durumunda vergi kimlik numarası yazılacaktır.

Aynı şeklide borçlunun da kimliği ile adresinin dilekçede bulunması gerekir. Borçlunun varsa yasal temsilcileri veya avukat bilgileri yazılır. Borçlunun tüzel kişilik olması durumunda vergi kimlik numarası ile adresi yazılır. Yapılacak takip işlemi terekeye karşı yapılacaksa mirasçıların da ad soyadı ve adresleri de eklenmelidir. Dilekçeyi avukat yardımı olmaksızın yazmak istiyorsanız ilamsız icra takibi dilekçesi örneği incelemek yardımcı olacaktır.

İlamsız İcra Takibi İçin Dilekçede Olacak Diğer Bilgiler

Dilekçenin içerisinde alacaklı ve borçlunun kişisel bilgilerinin yanı sıra ek birtakım bilgiler de olmak durumundadır. Bunlardan biri alacak tutarıdır. Alacağın veya istenen teminatın TL tutarının bilgisi verilmelidir. Alınacak faizli ise faizin miktarının yanında faizin işlemeye başladığı günün yazılması gerekir. Talep edilen alacak ya da teminatın başka bir para biriminde olması durumunda ilamsız icra takibi dilekçesi içinde TL karşılığının belirtilmesi gerekir.

Dilekçede yer alması gereken bir diğer husus ise borcun nedenidir. Takibe neden olan konu senet ise senedin niteliklerinin belirtilmesi önemlidir. Senedin tarihi, varsa numarası ve borç hakkındaki bilgiler yazılmalıdır. Takip talebine senedin de yazılması gerekir. Senet dışı bir borçsa borcun nedeni ayrıntılarıyla açıklanmalıdır.

Ayrıca alacaklının takibin hangi yolla yapılacağını seçmesi gerekir. İflas ya da haciz yollarından tercihini açıklamalıdır. Son olarak takip talebinin alt kısmına alacaklının ya da vekilinin imzasını atması gerekir.

İlamsız İcra Takibine Hangi Durumlarda Başvurulur?

Genellikle alacaklının borcunu tahsil etmek için başvurduğu bir yöntem olup takibin başlaması için bir belge ya da kanıta gerek duyulmayan işleme ilamsız takip yolu denir. Genel bir takip yolu olup ilama ve ilam niteliğinde olan kambiyo senedi ve benzeri belgeye bağlı alacak takiplerinde bu belgelere özel takip yolları yerine doğrudan genel haciz takibi yöntemine başvurulabilir. Bu yöntem yalnızca para ve teminat alacakları için öngörülür.

İlamsız İcra Takibinde İzlenen Aşamalar

İlamsız icra takibinin bazı aşamaları bulunmaktadır ve bunlar alt temelden oluşur. Bunlar: takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış ve paranın paylaştırılması olarak karşımıza çıkar. İlk aşama olan genel haciz yoluyla takip başlatma, alacaklının ilamsız icra takibi dilekçesi ile icra müdürlüğüne talebini iletmesi aşamasıdır. Çoğunlukla takip talebinin başlatılmasında yasa ve yönetmeliğe uyun biçimde hazırlanan basılı örnekler kullanılıp bunlar doldurulmaktadır. Ancak bu bir zorunluluk değildir.

Talebin işleme koyulmasının ardından borçluya kanunen ödeme yapması gerektiğinin bildirildiği bir ödeme emri gider. İlamlı icra takibinde borçluya icra emri gönderilir. Borçlu bu emre uyup borcunu ödemezse haciz işlemi aşamasına geçilir. Haciz işleminden sonra alınan mallar satılır ve bu satıştan sonra alacaklının parası iade edilir.

İlamsız İcra Takibinde Bilinmesi Gerekenler

Gerekli hususlara dikkat edilerek yazılan bir ilamsız icra takibi dilekçesi ile tüm işlemler başlamaktadır. İcra dairesine verilen bu dilekçe, alacak bir belgeye dayanmaktaysa belgenin aslının ya da alacaklı yahut alacaklı vekili tarafından onaylanan borçlu sayısından bir fazla örneğini talebi iletirken icra müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir.

Takip talebini gerçekleştiren alacaklı, maktu başvurma harcı, binde beş harç ve ödeme emrinin gittiği borçlunun ilamsız icra takibi itiraz dilekçesi ile itiraz etmesi durumunda itirazın alacaklıya tebliğ edilmesi adına gereken giderleri ödemektedir. Alacaklıya takip talebinde bulunduğunu ilişkin ücretsiz ve pulsuz bir makbuz verilmektedir.

Alacaklı kimse birden çok borçlu için tek bir takip talebi gerçekleştirebilir. Bunun için alacaklının bütün borçluların bilgilerini talebinde ayrı ayrı yazması gerekmektedir. Ayrıca icra takibi işi olan pek çok insanın merak ettiği konulardan bir tanesi de avukatsız bu işlemlerin yapılıp yapılamayacağı hususudur. Avukatsız da kişi kendisi doğru belgeleri ve dilekçeyi sunarak bu işlemi kolayca yapabilir.

Öte yandan alacaklı kişi bir avukat kadar tecrübeli ve konuya hâkim olmayacağı için iyi bir araştırma yapmalıdır. Peki, avukatsız icra takibi nasıl yapılır? Aynı aşamalar ve işlemlerin gerçekleştirilmesiyle yapılır. Yalnızca evrak işleri ve dilekçelerle sizin ilgilenmeniz gerekmektedir. Yoğun iş hayatına sahip pek çok kişi bu işi avukatlara teslim etmektedir.

İlamsız İcra Takibinde Borçlunun İtiraz Hakkı

Borçlu icra takibine itiraz için, ödeme emrinin ona tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilamsız icra takibi dilekçesi aracılığıyla itirazını iletmelidir. İtiraz edilmediği takdirde takibin kesinleşeceği ve alacaklı kişinin borçlunun malvarlığına haciz koyma hakkı kazanacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle gelen ödeme emirlerini dikkate almak gerekmektedir. Haksız bir takip olduğu düşünülüyorsa geciktirmeden itiraz yolu denenmelidir.

İtirazda bulunurken bir noktayı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Haksız olarak yapılan itirazlar söz konusu olduğunda %20 oranında inkâr tazminatı borçluya yüklenecektir. Yani böylece ilamsız takibe söz konusu olan likit borcunuz varsa haksız itiraz edilmesi durumda borç %20 artarak yargılama giderleri ile mahkeme masrafları da borçluya yüklenir.

Normal şartlarda ödeme emrine itiraz emir geldikten sonraki 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Ancak bu süre kişinin elinde olmayan yangın, hastalık, doğal afet gibi haklı bir neden ile aşılmış ise gecikmiş itiraz hakkı bulunmaktadır. Gecikmiş itirazda paraya çevirme işlemi bitinceye kadar ve söz konusu engelin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde başvurabilirsiniz.

Süresinde itirazın gerçekleştirilemediği durumlarda hakkı ileri sürmek için genel yetkili mahkemelerde menfi tespit davası açabilirsiniz. İtiraz süreci de avukatsız sürdürülebilmektedir. Ancak hak kaybının yaşanmaması ve eksik bilgi olmaması için ilamsız icra takibi itiraz dilekçesi örneği incelenerek kendi durumunuza uyarlamasını en doğru biçimde yapmalısınız. Yanlış bir adımda borçlarınızla birlikte inkâr tazminatı da ödeyebileceğinizi unutmamalısınız.

İlamsız İcra Takibinde Nereye Başvurulur?

İlamsız icra takibi için başvurulması gereken yer icra daireleri olmaktadır. İlamlı icra takip işlemleri de yine icra dairelerinde gerçekleştirilmektedir. İlamsız icra takibinin üç biçimi bulunmaktadır. Bunlar: genel haciz, kiralanmış taşınmazların tahliyesi ve kambiyo senetlerine özgü haciz.

Kambiyo senetlerine özel haciz biçiminde borçlu icra dairesi aracılığıyla itirazda bulunamaz. İtiraz mahkemesine 5 gün içerisinde başvurması gerekir. Kiralanan taşınmazların tahliyesi biçiminde ise taşınmazın hemen terk edilmesi emri gönderilir. Genellikle kira ödemeyen kiracılar olduğu zaman ilamsız icra takibi dilekçesi ile bu yola gidilir. Bu biçimde öncelikli olan yapının biran önce tahliyesi olmaktadır. Bu biçimlerin hepsinin kendi içinde prosedürleri bulunmaktadır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı